N-Sim,d.o                     
                 .o.,jemladohitror                   
               astočestart-uppodjetje,k                 
           ivokvirudigital      netransf                
          ormacijeletal         skeindu                
         strijeproizvaja          simula                
         torjeletenja.Naj          novej                
         šarazličica njihov  egasimulato rja,N                
         -Sim-Flyjenauvodnip redstavitvidose glat                
         akomočanodzivstro kovnejavnosti,dasoseo                
        dloči lipolegprod ajeposameznihsimulato                
        rjevpostavitišeprvi» show-off«si mulacijsk                
       icentervdržavi.Kots  tart-upjeN-Simodprlsv                
       ojeprveposlovneprostorenaKajuhoviuli ci32U                
      ,1000     Ljubljana.Dosedajs   oimeli                
      lepre           prostoi   nterne                
     tnopov                 ezavod                 
     oponud                 nikast                 
    oritev                 ,zrazv                 
    ojemp           odje    tjapaj                  
    epri           šlodo nov  ihpotr                  
    ebtu           divglavnip isarn             i.Zaprvis  
    imula           cijskicen ter,k            izahtevazelo 
    hitro           invarovano povez            avozgl  avno 
    pisar           no,sokupi lipos           lovnepr  ostor 
    evvel          ikosti500 m2naVo          kmerjev   i19,2  
    250Pt          uj.Otvor  itevjepredvidenavrok  udvehdn   i.N-S   
    imva          sjepreko  razpisazaposlilzanedoločenča   skoto   
    mrež          negaadm   inist  rator  ja.Vašaprv   analog    
    anan         ovemdelo   vne  mmestuje,dapripra   vitein     
    prila        godit enovo     inobstoječoinforma   cijsko-     
     komu       nikac ijskoin     frastrukturovskladu  značrtip     
     odjet      jainpripravite           vsepotre  bno,dabot   
     udime      dinpootvorit       vino    vegace ntra podje   
     tjelah       kode          lova    lonemo teno.N-S    
      im,d.o                .o.       ,jeml  adoh     
      itrorast              očes       tart-   uppo    
        djetje,             kivo       kvirudigitalne    
   tra    nsformacij            elet      alskeindustrije     
  proizva  jasimulatorjelete         nja     .Najnov  e       
  jšarazličicanj ihovegasimulatorja,N-      Sim-  Flyjena           
  uvod nipredstavitvi  doseglatakomoča nodzivstrokovnejavnos            
   ti,d asoseodloč     ilipolegpro dajeposameznihsimul              
   ator  jevpos     tavitišeprvi »show -off«simula               
    cijskicent      ervdržavi.K otst                      
    art-upj       eN-Simod  prls                      
     voj        eprvep  oslo                       
               vnepro stor                       
                enaKajuhov                        
                 iulici3                        
                  2U,